Continut Scenariu de Securitate la Incendiu

Continutul Scenariului de Securitate la Incendiu este legiferat prin OMAI 130/2007. Acesta are 6 capitole principale.

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii
1.1. Datele de identificare
A. Se  înscriu datele necesare identificãrii constructiei/amenajãrii: denumire,  proprietar/beneficiar, adresã, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, dupã caz, privind programul de lucru al obiectivului, în functie de situatia în care se elaboreazã scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinatia
Se mentioneazã functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajãrii, potrivit situatiei pentru care se întocmeste scenariul de securitate la incendiu.
1.3. Categoria si clasa de importantã
A. Se precizeazã categoria de importantã a constructiei, stabilitã conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantã a constructiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si în conformitate cu metodologia specificã.
B. Se precizeazã clasa de importantã a constructiei potrivit reglementãrilor tehnice, corelatã cu categoria de importantã.
1.4. Particularitãti specifice constructiei/amenajãrii
A. Se prezintã principalele caracteristici ale constructiei/amenajãrii privind:
a) tipul clãdirii: civilã, înaltã, foarte înaltã, cu sãli aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindatã, cu functiuni mixte etc., precum si regimul de înãlþime si volumul constructiei;
b) aria construitã si desfãsuratã, cu principalele destinatii ale încãperilor si ale spatiilor aferente constructiei;
c) numãrul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;
d) precizãri referitoare la numãrul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
e) prezenta permanentã a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
f) capacitãti de depozitare sau adãpostire;
g) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitãþile de substante periculoase, potrivit clasificãrii din Hotãrârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitãtilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanþe periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;
h) numãrul cãilor de evacuare si, dupã caz, al refugiilor.
B. Precizãri privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajãrii: de încãlzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care sã rezulte cã acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea ºi propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcþie sau obiectele din încãperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigurã condiþii pentru evacuarea
persoanelor.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea ºi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementãrilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacþie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea ºi încadrarea produselor pentru construcþii pe baza performanþelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcþiilor ºi turismului ºi al ministrului administraþiei ºi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementãrile tehnice specifice, precum ºi din caracteristicile ºi proprietãþile fizico-chimice ale materialelor ºi substanþelor utilizate;
c) sursele potenþiale de aprindere ºi împrejurãrile care pot favoriza aprinderea ºi, dupã caz, timpul minim de aprindere, precum ºi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încãpere, spaþiu, zonã, compartiment, potrivit reglementãrilor tehnice, în funcþie de densitatea sarcinii termice, funcþiunea spaþiilor, încãperilor, respectiv de natura activitãþilor desfãºurate, de comportarea la foc a elementelor de construcþii ºi de caracteristicile de ardere
a materialelor ºi substanþelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, ºi se precizeazã în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clãdirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.
C. Pentru situaþiile prevãzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, dupã caz, mãsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în nivelul prevãzut în reglementãrile tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanþã privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc Stabilitatea la foc se estimeazã potrivit prevederilor normelor generale de apãrare împotriva incendiilor ºi reglementãrilor tehnice, în funcþie de:
a) rezistenþa la foc a principalelor elemente de construcþie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilitã potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea ºi încadrarea produselor pentru construcþii pe baza performanþelor de comportare la foc, reglementãrilor tehnice ºi standardelor europene de referinþã;
b) gradul de rezistenþã la foc a construcþiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementãrilor tehnice.
3.2. Limitarea apariþiei ºi propagãrii focului ºi fumului în interiorul construcþiei

Pentru asigurarea limitãrii propagãrii incendiului ºi efluenþilor incendiului în interiorul
construcþiei/compartimentului de incendiu se precizeazã:
a) compartimentarea antifoc ºi elementele de protecþie a golurilor funcþionale din elementele de compartimentare;
b) mãsurile constructive adaptate la utilizarea construcþiei, respectiv acþiunea termicã estimatã în construcþie, pentru limitarea propagãrii incendiului în interiorul compartimentului de incendiu ºi în afara lui: pereþii, planºeele rezistente la foc ºi elementele de protecþie a golurilor din acestea, precum ºi posibilitatea de întrerupere a continuitãþii golurilor din elementele de construcþii;
c) sistemele de evacuare a fumului ºi, dupã caz, a gazelor fierbinþi;
d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu uºi etanºe la fum;
e) sistemele ºi instalaþiile de detectare, semnalizare ºi stingere a incendiului;
f) mãsurile de protecþie la foc pentru instalaþiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;
g) mãsurile constructive pentru faþade, pentru împiedicarea propagãrii focului la pãrþile adiacente ale aceleiaºi clãdiri.
3.3. Limitarea propagãrii incendiului la vecinãtãþi
Pentru asigurarea limitãrii propagãrii incendiilor la vecinãtãþi se precizeazã:
a) distanþele de siguranþã asigurate conform reglementãrilor tehnice sau mãsurile alternative conforme cu reglementãrile tehnice, atunci când aceste distanþe nu pot fi realizate;
b) mãsurile constructive pentru limitarea propagãrii incendiului pe faþade ºi pe acoperiº, de exemplu performanþa la foc exterior a acoperiºului/învelitorii de acoperiº;
c) dupã caz, mãsuri de protecþie activã.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru cãile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizeazã:
a) alcãtuirea constructivã a cãilor de evacuare, separarea de alte funcþiuni prin elemente de separare la foc ºi fum, protecþia golurilor din pereþii ce le delimiteazã;
b) mãsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaþii de presurizare ºi alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scãrilor, forma ºi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria cãilor de evacuare: gabarite – lãþimi, înãlþimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numãrul fluxurilor de evacuare;
g) existenþa iluminatului de siguranþã, tipul ºi sursa de alimentare cu energie electricã de rezervã;
h) prevederea de dispozitive de siguranþã la uºi;
i) timpul de siguranþã a cãilor de evacuare ºi, dupã caz, a refugiilor;
j) marcarea cãilor de evacuare.
B. Dacã este cazul, se precizeazã mãsurile pentru accesul ºi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitãþi, bolnavilor ºi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.
C. Se fac precizãri privind asigurarea condiþiilor de salvare a persoanelor, a animalelor ºi evacuarea bunurilor pe timpul intervenþiei.
3.5. Securitatea forþelor de intervenþie
A. Se precizeazã amenajãrile pentru accesul forþelor de intervenþie în clãdire ºi incintã, pentru autospeciale ºi pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizeazã caracteristicile tehnice ºi funcþionale ale acceselor carosabile ºi ale cãilor de intervenþie ale autospecialelor, proiectate conform reglementãrilor tehnice, regulamentului general de urbanism ºi reglementãrilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numãrul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare ºi marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeazã:
a) tipul, numãrul ºi caracteristicile acestora;
b) amplasarea ºi posibilitãþile de acces, sursa de alimentare cu energie electricã de rezervã;
c) timpul de siguranþã a ascensoarelor de pompieri.
D. Se fac precizãri privind asigurarea condiþiilor de salvare a persoanelor, a animalelor ºi evacuarea bunurilor pe timpul intervenþiei.
4. Echiparea ºi dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor
A. Se precizeazã nivelul de echipare ºi dotare cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apãrare împotriva incendiilor, precum ºi a reglementãrilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaþiile ºi dispozitivele de semnalizare, alarmare ºi alertare în caz de incendiu se specificã:
a) tipul ºi parametrii funcþionali specifici instalaþiilor respective;
b) timpul de alarmare prevãzut;
c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
C. Pentru sistemele, instalaþiile ºi dispozitivele de limitare ºi stingere a incendiilor se specificã:
a) tipul ºi parametrii funcþionali: stingere cu apã, gaze/aerosoli, spumã, pulberi; acþionare manualã sau manualã ºi automatã; debite, intensitãþi de stingere ºi stropire, cantitãþi calculate de substanþã de stingere, concentraþii de stingere proiectate pe duratã de timp normatã, presiuni, rezerve de substanþã de stingere, surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcþionare;
c) zonele, încãperile, spaþiile, instalaþiile echipate cu astfel de mijloace de apãrare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingãtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte ºi mijloace de intervenþie se specificã:
a) tipul ºi caracteristicile de stingere asigurate;
b) numãrul ºi modul de amplasare în funcþie de parametrii specifici: cantitatea de materiale
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaþa, destinaþia, clasa de incendiu etc.;
5. Condiþii specifice pentru asigurarea intervenþiei în caz de incendiu
În funcþie de categoria de importanþã a construcþiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcþiei sau a amenajãrii, se specificã:
a) sursele de alimentare cu apã, substanþele de stingere ºi rezervele asigurate;
b) poziþionarea racordurilor de alimentare cu energie electricã, gaze ºi, dupã caz, alte utilitãþi;
c) date privind serviciul privat pentru situaþii de urgenþã, conform criteriilor de performanþã;
d) zonele, încãperile, spaþiile în care se gãsesc substanþele ºi materialele periculoase ºi pentru care sunt necesare produse de stingere ºi echipamente speciale (se precizeazã inclusiv cantitãþile respective ºi starea în care se aflã), precum ºi tipul echipamentului individual de protecþie a personalului.
6. Mãsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiþiile ºi mãsurile necesar a fi luate, potrivit reglementãrilor tehnice, în funcþie de situaþia existentã.
B. Se apreciazã modul de încadrare a construcþiei sau amenajãrii în nivelurile de performanþã prevãzute de reglementãrile tehnice ºi, dupã caz, se stabilesc mãsuri pentru îmbunãtãþirea parametrilor ºi a nivelurilor de
performanþã pentru securitatea la incendiu, dupã caz.
C. Se precizeazã condiþiile sau recomandãrile care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apãrãrii împotriva incendiilor, aferente construcþiei ori amenajãrii respective.