Limitarea propagării

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu toate informaţiile cu privire la fereastra Limitarea propagării.

_______________________________________

Conform art. 2.3.31. pereţii caselor de scări închise la construcţiile G.R.F. I, II, III – A1, EI150; G.R.F. IV Bs1d0 Cs1d0, EI30;G.R.F. V EI15; conform art. 2.3.33 rampele de scară vor fi la construcţiile G.R.F. I, II, III – A1, R60; G.R.F. IV Cs3do R45,G.R.F. V Cs3do R15,

_______________________________________

Conform art.4.1.6. din P118/1999 Pentru limitarea propagării incendiilor, între porţiunile de clădiri cu destinaţii diferite,
precum şi între căile de evacuare şi încăperile adiacente acestora, se prevăd pereţi şi planşee C0(CA1) rezistente la foc, în funcţie de destinaţie şi de densitatea sarcinii termice. Elementele de construcţie portante ale clădirii înalte sau foarte înalte, care străbat încăperi cu destinaţii diferite, vor fi alcătuite şi protejate astfel încât stabilitatea clădirii să nu fie afectată în caz de incendiu.

_________________

Camerele ce adăpostesc centrala termică se vor despărţi de restul spaţiilor cu pereţi şi planşee CO(CA1) cu rezistenţă la foc de minim 90 de minute şi uşi rezistente la foc CO(CA1) 15 minute cu sistem de autoînchidere. (art.2.3.48. din P118/1).  Excepţie: la clădirile civile publice camerele ce adăpostesc centralele termice se separă de restul construcţii cu pereţi CO(CA1) cu rezistenţă la foc de minim 180 de minute şi planşee cu rezistenţă de minim 120minute(art. 3.8.4. din P118/1). Iată și unde NU se amplasează centrala termică.

Camerele ce adăpostesc grupuri electrogene se vor despărţi de restul spaţiilor cu pereţi CO(CA1) cu rezistenţă la foc de minim 180 de minute, şi planşee rezistente la foc CO(CA1)-90 de minute, cu acces uşor direct din exterior. Se vor admite uşi către interior, prin intermediul unui culuar, printr-o uşă CO(CA1)-90 minute. (art.2.3.47. din P118/1).

Bucătăriile şi preparările calde se vor separa de spaţiile destinate publicului prin pereţi şi planşee CO(CA1) -60minute şi uşi EI-15minute.  Dacă sunt dispuse liber în spaţiile publice vor fi delimitate de ecrane incombustibile de minim 50cm sub plafon  şi rezistenţă 15 minute şi asigurate în depresiune faţă de spaţiile alăturate(art.3.8.8. din P118/1).

Conform I7 , art. 7.22.2.– Încăperea tabloului general trebuie să fie separată de restul clădirii prin pereţi A1, A2-s1,d0, fără goluri şi cu rezistenţa la foc de minim REI/EI180 pentru pereţi şi REI90 pentru planşee, având asigurat acces direct din exterior. Se admite şi comunicare cu restul clădirii printr-o uşă cu rezistenţă la foc EI90-C.  Această condiţie este obligatorie doar dacă alimentarea tabloului de distribuţie al pompelor, electrovanelor de incendiu şi al altor dispozitive cu rol de securitate la incendiu se face din acesta. În cazul în care condiţia nu este îndeplinită, alimentarea consumatorilor cu rol de securitate la incendiu se va face dintr-un tablou amplasat în afara clădirii, posibil direct din tabloul de branşament amplasat în exteriorul acesteia, pe un traseu protejat şi ce asigurată valoarea normată a rezistenţei la foc.

Camera în care se montează Centrala de Incendiu va fi delimitată cu pereţi incombustibili EI60, planşee REI60 şi uşi de acces cu autoînchidere EI30-C(conform art.3.9.2.6. din P118/3-2015).

Gospodăria de apă pentru incendiu(pentru hidranți interiori, exteriori sau sprinklere) trebuie amplasată la distanță normată de siguranță față de construcția protejată sau delimitată prin pereți EI180, planşee REI120 şi uşi EI90-C față de celelalte spații ale clădirii. Camera se va dota cu iluminat de siguranță şi va avea risc mic de incendiu.

Conform I5, art. 6.7.5., încăperile centralelor de ventilare şi climatizare se separă funcţional şi constructiv faţă de restul clădirii prin elemente de delimitare având clasa A1  sau A2 şi rezistenţă la foc minim EI60 pentru pereţi, REI60 pentru planşee şi goluri protejate cu uşi rezistente la foc EI30-C.

Conform P118/1999, art. 2.3.15, elementele de construcţie care separă de restul construcţiei camerele şi crematoriile pentru gunoi, vor fi realizate din materiale CO(CA1) rezistente la foc minim 1 oră şi uşi rezistente la foc minim 30 de minute. Camerele şi crematoriile vor avea asigurată evacuarea fumului în exterior prin tiraj natural organizat, minimum 1 % din arie, sau prin sistem mecanic.

__________________________________________________________

Conform SC 007-2013 Soluţii cadru privind reabilitarea termică a anvelopei clădirilor existente, art. 30, aliniatul 4):

  • Din considerente de securitate la incendiu, este necesar a se lua următoarele măsuri:
  • la blocurile de locuinţe cu închideri perimetrale rezistente la foc şi înălţimea totală Hbloc ≤ P + 11 E (inclusiv blocurile de locuinţe la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel construit ce ocupă maximum 50% din aria construită a blocului şi cuprinde numai spaţii tehnice, circulaţii funcţionale sau spaţii anexă: spălătorii, călcătorii etc.), sistemele compozite de izolare termică în structură compactă a pereţilor perimetrali trebuie să se încadreze în  clasa de reacţie la foc minimum B-s2,d0;
  • atunci când se utilizează termoizolaţii din clasa de reacţie la foc cel puţin B-s2,d0, ferestrele şi uşile închiderilor se bordează pe toate laturile exterioare cu materiale termoizolante din clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1,d0, cu lăţimea de minimum 0,30 m şi aceeaşi grosime cu a materialului termoizolant al faţadei (detaliul E1.5). În variantă alternativă aceste bordări ale golurilor din pereţii exteriori, pot fi înlocuite cu fâşii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1,d0, dispuse în dreptul tuturor planşeelor clădirii cu lăţimea de minimum 0,30 m şi cu aceeaşi grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale;
  • la blocurile de locuinţe cu închideri perimetrale rezistente la foc şi înălţimea totală Hbloc > P + 11 E sistemele compozite de izolare termică în structură compactă a pereţilor perimetrali trebuie să se încadreze în clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1,d0.

__________________________________________________________

Conform P118-1999 art. 5.4.4.: În construcţiile parter, încadrate în categoriile C, D sau E (BE2, BE1a,b) de pericol de incendiu se admite(în sensul că nu e necesară separarea corespunzător cu sarcina termică) separarea categoriilor mai periculoase (C sau D (BE2 ori BE1a)), cu aria mai mare de 400 m2 sau cu un volum mai mare de 10% din cel al compartimentului de incendiu, prin pereţi C0 (CA1) -180minute atunci când separă categoria C (BE2) faţă de categoria D sau E ( BE1 a,b ) şi respectiv C0 (CA1)- 2 ore când separă categoria D (BE1a) faţă de categoria E (BE1b) de pericol de incendiu (ca înlocuitori ai pereţilor antifoc). Adică spaţiile din categoria C se admite să fie  delimitate spre interior cu pereţi EI180, iar cele din categoria D cu pereţi EI120.

Conform P118-1999 art. 5.4.8. : Pereţii despărţitori dintre spaţiile din categoria C (BE2) de pericol de incendiu şi anexele
tehnico-sociale, laboratoarele şi atelierele anexă ale acestora (cu excepţia grupurilor sanitare), trebuie să fie C0 (CA1) – 2 ore. Golurile de comunicare din aceşti pereţi se protejează cu uşi EI45-C. Planşeele de separare vor fi C0(CA1)-45 de minute, iar eventualele goluri din acestea protejate cu elemente de închidere  minimum EI45.

Conform P118-1999 art. 5.4.9. : În spaţiile închise (încăperile) pentru producţie din categoriile C, D sau E de pericol de incendiu, este admisă realizarea birourilor destinate personalului care conduce nemijlocit producţia (maiştri, supraveghetori, conducere, etc), cu elemente CO (CA1) şi care pot avea ferestre cu geamuri spre spaţiul de producţie.

Conform P118-1999 art. 5.4.6. Golurile de acces la scările de evacuare închise din construcţiile de producţie şi /sau
depozitare, se protejează prin:
a) uşi pline sau cu geam armat, atunci când accesul la scară se face din spaţii închise (încăperi)din categoria D sau E (BE1a,b) de incendiu;
b) uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, atunci când accesul la scară se face din spaţii de producţie închise (încăperi) din categoria C (BE2) de pericol de incendiu;
c) încăperi tampon ventilate în suprapresiune având uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, atunci când accesul la scară se face din spaţii de producţiesau depozitare închise (încăperi) din categoriile A sau B (BE3a,b) de pericol de incendiu;
d) uşi rezistente la foc minimum 1 oră şi 30 de minute sau încăperi tampon cu uşi de 45 de minute, atunci când spaţiile închise (încăperile) sunt de depozitare a materialelor sau substanţelor combustibile.
În toate situaţiile, uşile de protecţie a golurilor de acces la casele de scări se echipează cu
dispozitive de autoînchidere.

Conform P118-1999 – art. 6.1.8. Între porţiunile de construcţii independente funcţional dar comasate în cadrul unui
compartiment de incendiu, se prevăd elemente despărţitoare (pereţi, planşee) CO (CAI) cu rezistenţa la foc determinată în funcţie de densitatea sarcinii termice cea mai mare a spaţiilor adiacente, fără a fi mai mică de 1 h şi 30 de minute.

Conform P118-1999 – art. 6.2.30. Încăperile de depozitare a materialelor şi / sau substanţelor combustibile din clasa P4 şi
P5 de periculozitate cu aria desfăşurată mai mare de 36 m2 se separă de restul construcţiei cu elemente verticale (pereţi) C0 (CA1), având rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice, potrivit art.2.4.2. Atunci când sunt amplasate în clădiri cu mai multe niveluri, se separă şi prin planşee C0 (CA1), rezistente la foc minimum 1h şi 30 minute.

Conform P118-1999 – art. 6.2.31. Încăperile de depozitare a materialelor şi/sau substanţelor combustibile din clasele P2 şi
P3 de periculozitate, cu aria desfăşurată mai mare de 36 m2 se separă de restul construcţiei prin pereţi C0(CA1) cu rezistenţa la foc minimum  1h şi 30 minute. şi după caz, planşee C0(CA1) cu rezistenţă la foc minimum 1 oră. Golurile de circulaţie sau funcţional necesare din elementele de separare, se protejează cu elemente rezistente la foc minimum 45 minute, echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.

 

___________________________________________________________

performante cai de evacuare spatii de comert

 

performante cai de evacuare cladiri administrative

performante cai de evacuare cladiri de invatamant

performante cai de evacuare cladiri de turism

performante cai de evacuare cladiri de culturaperformante cai de evacuare cladiri de locuit

performante cai de evacuare cladiri de sanatate

performante cai de evacuare

 

 

 

 

tabel 344 conditii minime pereti si plansee la cladiri civile publice rezistente termice pereti in functie de sarcina termica