Unde nu se amplasează centrala termică

Normativul I13- normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală  precizează la articolul 7.42. unde este interzia a se amplasa centralele termice:

7.42. Centralele termice înglobate în clădiri, în mod obligatoriu, nu se

amplasează:

a) în şi sub încăperi cu risc foarte mare de incendiu sau cu risc de explozie volumetrică şi nici alipite acestora;

b) în şi sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale sălilor aglomerate, sub scene şi sub încăperi cu aglomerări de persoane;

c) în şi sub încăperile de zi şi dormitoarele colectivităţilor pentru copii de vârstă preşcolară, precum şi alipite lor;

d) alipit, în şi sub săli de clasă, laboratoare sau săli de gimnastică din clădiri pentru învăţământ;

e) în clădiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane de bolnavi sau sub săli de operaţii şi nici alipite acestora;

f) la subsolul clădirilor, în cazul în care se foloseşte drept combustibil  gazul petrolier lichefiat (GPL);

g) în interiorul clădirilor înalte şi foarte înalte, exceptând porţiunile de clădire care nu ating această înălţime; se exceptează de la această prevedere centralele termice de apartament;

h) în spaţii cu risc foarte mare şi mare de incendiu din clădiri civile, definite conform reglementărilor privind securitatea la incendiu”

7.43. În clădiri civile se recomandă să nu se amplaseze centrale termice, direct, sub sau alături de încăperi de locuit sau încăperi în care se desfăşoară o
activitate sensibilă la zgomot, trepidaţii sau exces de temperatură. În cazul în care nu este posibilă evitarea vecinătăţii cu astfel de încăperi se iau măsuri de izolare termică şi fonică potrivit destinaţiei încăperilor respective precum şi măsuri de evitare a transmiterii trepidaţiilor la elementele de construcţie ale clădirii.
7.44. Montarea cazanelor instalaţiilor de încălzire de apartament se face în încăperi aerisite, care nu sunt folosite drept camere de dormit sau cămări şi care nu prezintă pericol de incendiu. Amplasarea cazanului se face astfel încât să se asigure acces uşor la cazan, să nu se stânjenească alte activităţi şi să se respecte cerinţele reglementărilor tehnice în vigoare specifice tipului de combustibil utilizat, precum şi din cartea tehnică a cazanului.
7.45. La centralele termice care utilizează gazele naturale şi gaze petroliere lichefiate, poziţionarea suprafeţelor vitrate necesare, determinate potrivit
normelor tehnice specifice, se poziţionează astfel încât să nu blocheze în caz de explozie, căile de evacuare şi cele de acces pentru intervenţie.

7.192. Pentru compartimentele rezervate altor unităţi (de ex: post trafo, staţii de hidrofor, centrale de ventilare etc.) grupate cu centrala termică se
prevăd accese separate, direct din exterior.
(1) În clădirile civile, la care centralele termice se grupează cu staţia de hidrofor şi, eventual, alte utilităţi, toate pot avea o comunicare funcţională,
prin intermediul unui coridor comun.
(2) Nu se poate grupa centrala termică (sala cazanelor) cu staţia de pompare a apei pentru incendiu.